• VYHLEDAT
Houbičky na nádobí větší 5 ks
Houbičky na nádobí větší 5 ks
  • KONTAKT
proPROFIuklid
Ing. Tomáš Väter
Telefon: 777 737 847
Email:
Bankovní spojení
670100-2209879959/6210
IČ 663 948 13
DIČ CZ 671 023 0714
Zodpovědný vedoucí:
info@proprofiuklid.cz
Ing. Tomáš Väter
10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
10.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění (což ale na do té doby uzavřené objednávky nemá vliv, pro ně platí znění obchodních podmínek v době uzavření smlouvy).
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém proPROFIuklid, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dadavatelem Ing. tomáš Väter (dále jen "Dodavatel") a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "Kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravuj, Novým občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Ustanovení obchodních podmínek součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.proprofiuklid.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. Uzavření kupní smlouvy stvrzuje kupující, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesů objednávání v internetovém obchodě proPROFIuklid.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu, dále jsou odeslány zákazníkovi v PDF souboru elektronickou poštou při potvrzení objednávky, je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Informace o cenách uváděné dodavatelem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

3.2. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

3.3. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít další způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100% hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura". Po uhrazení zálohy je zboží odesláno s daňovým dokladem - fakturou.

ZPŮSOBY PLATEB:

- bankovní převod - platba předem (zálohová faktura)
- bankovní převod (faktura) - platba po dodání zboží (nutno schválení dodavatele - nelze vyžadovat)

3.4. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

3.5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

3.7. Případné slevy z ceny zboží dodané dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty.
3. PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENA ZBOŽÍ
2.1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je nabízeno dodavetlem k prodeji , a to včetně uvedení cen jednotlivého položek . Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků . Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkách internetového obchodu.

2.2. Pro objednání zboží vyplňuje kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky.

2.3. Po odeslání objednávky dodavatel informuje zákazníka o přijetí této objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Dodavatel je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky). Tato zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení a přijetí nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil kupující, a tím je také uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a zakazníkem.

2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


2.5. Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1.1.2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.
4. PŘEPRAVA, OSOBNÍ ODBĚR A DODÁNÍ ZBOŽÍ
4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktu a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, zboží skladem obvykle 1 - 5 pracovních dnů. Pokud zboží není skladem a ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. DOPRAVU ZAJIŠŤUJE ESHOP POUZE PRO PŘEDEM SCHVÁLENÉ ODBĚRATELE.

4.2. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Přepravce dodá zásilku v součinnosti s kupujícím za první uzamykatelné dveře.

4.3. Součástí dodávky není instalace předmětu a stěhování do bytu, není-li dohodnuto nebo smluvně ujednáno jinak. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje dodavatel. Zásilka standardně obsahuje fakturu, návod na používání výrobku (pokud je výrobce k výrobku přikládá) a záruční list (pokud je k výrobku výrobce přikládá). Záruční list je vždy nepotvrzený (vzhledem k možnosti kupujícího odstoupit od smlouvy), potvrzení provedeme obratem po zaslání na adresu dodavatele spolu s kopií faktury. Pokud výrobce k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad - faktura.

4.4. Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky. Možný způsob a podmínky dopravy jsou uvedeny na internetových stránkách proPROFIuklid.cz v sekci "Doprava".

4.5. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozen nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvětčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

4.6. Podepsáním přeprávního listu (přepravním listem může být i dodací list nebo kopie faktury) přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozena. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u zboží baleného do igelitové fólie i samotné zboží.

4.7. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně ounámit na email info@proprofiuklid.cz, dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však kupujícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

4.8. Ing. Tomáš Väter - proPROFIuklid.cz si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží a to při osobním odběru zboží a to v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím placena předem nebo prostřednictvím faktury se splatností.
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (pomocí prostředků komunikace na dálku).

5.2. Kupující má právo odstoupit od objednávky i kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze na email info@proprofiuklid.cz.

5.3. V případě, že je zboží zakoupeno v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení nevzniká.

5.4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího (Ing. Tomáš Väter, Neratovice - Korycany 62, 277 45 pošta Úžice u Kralup nad Vltavou, email: info@proprofiuklid.cz) formou jednostranného právního jednání (například prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailu).

5.5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5.6. Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných odkladů, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme bankovní převod nebo poštovní poukázku, pokud výslovně neurčíte jinak. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho co nastane dříve.

5.7. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese prodávajícího (Ing. Tomáš Väter, Neratovice - Korycany 62, 277 45 pošta Úžice u Kralup nad Vltavou). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

5.8. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Zboží zašlete obvyklou poštovní cestou, není-li to z povahy věci možné, využijte některé z přepravních služeb. Vrácené zboží pečlivě zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během dopravy. Nezasílejte zboží zpět na dobírku, zásilka bude odmítnuta.

5.9. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Spotřebitel odpovídá pouze za snižení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, nežkterý je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li ke zboží poskytnut dárek je kupující povinen se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Dodavatel má právo na náhradu skutečně vynaložených návrácením zboží.

5.10. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 5 od smluv:

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plnění bylo s jeho souhlasem započat před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezavisle na vůli dodavatele
na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléha rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
- na dodávku zboží, které se prodává v hygienickém obalu a obal byl porušen.
6. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ
6.1. Jakost při převzetí
6.1.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kopletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
6.1.2. Kupující může u dodavatele uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
6.1.3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
6.1.4. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada existovala již při převzetí zboží.
6.1.5. Dodavatel není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím zboží o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
6.1.6. U věcí prodávaných za nižší cenu dodavatel neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

6.2. Zákonná práva z vad
6.2.1. Dodavatel zodpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
6.2.2. V této lhůtě může kupující uplatnit rekalmaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
-odstranění vody dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
- bezplatné odstranění vady opravou
- přiměřenou slevu z kupní ceny
- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
6.2.3. Podstatné je takové pporušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
6.2.4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
6.2.5 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy.
6.2.6. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu na použití.
6.2.7. Doporučujeme kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy dat u výrobků, které umožňují ukládání dat. Během opravy je možné riziko ztráty dat a to v případech, kdy je zjištěna softwarová závada nebo kdy si to vyžadují okolnosti při odstraňování závady.
7. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
7.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u dodavatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronick, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na vyřízení reklamace. Jednoduchý postup jak uplatnit reklamaci najdete v reklamačním řádu.

7.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

7.3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má právo jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

7.5. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

7.6. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, ale nebrání řádnému užívání výrobku, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

7.7. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.

7.8. Dodavatel bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS nebo emailem.

7.9. Po vyřízení reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

7.10. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
9. ŘEŠENÍ SPORŮ
9.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

9.2. Kupující může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTeest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

9.3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: " požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, " požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Ing. Tomáš Väter - proPROFIuklid

se sídlem Korycany 62, 277 45 Neratovice
IČ: 663 948 13
DIČ: CZ 671 023 0714
Telefon: 776 177 846
Email: info@proprofiuklid.cz